Velkommen til Nejst Rideclub's hjemmeside
 
 

Vedtægter for Nejst Rideclub


§1
Klubbens navn er ”Nejst Rideclub” – ”NRC”, som her hjemmehørende i Brønderslev Kommune


§2
Klubbens formål er gennem fællesskab og under kyndig vejledning, at fremme interessen for ridesporten samt oplære unge mennesker i
hestens brug og pleje. Endvidere at give medlemmerne mulighed for at dyrke såvel motions- som konkurrence ridning. Klubbens aktiviteter
er tilknyttet ”Nejst Ridecenter” som er privatejet og beboet af ejeren.


§3
Rideklubben er optaget som medlem af Dansk Ride Forbund under Dansk Idrætsforbund, hvorfor klubben og hver enkelt medlem er forpligtiget til
at rette sig efter de to nævnte forbunds love, reglementer og bestemmelser, herunder de af de pågældende forbunds fastsatte voldgiftsbestemmelser.


§4
I rideklubben optages senior- og juniormedlemmer. Unge mennesker kan optages som juniormedlemmer til og med det år de fylder 18. De er ikke
valgbare til bestyrelsen og har først stemmeret fra det tidspunkt, der er fyldt 18 år – se dog §8.

Passive medlemmer kan optages i klubben uden ret til at deltage i ridesportslige aktiviteter. De er dog valgbare til bestyrelsen og har
stemmeret.
Medlemsskabet er gældende fra den dato skriftlig anmodning herom modtages af bestyrelsen.
Udmeldelse skal ske skriftligt til bestyrelsen med mindst 1 måneds varsel til 1. januar eller 1. juli.


§5
Klubbens medlemmer og dens bestyrelse hæfter ikke for klubbens gæld eller andre forpligtigelser.


§6, stk. a
Bestyrelsen kan meddele karantæne af nærmere fastsat omfang, dog max. 2 måneder, til et medlem der gør sig skyldig i usportslig optræden,
eller på anden måde opfører sig til skade for klubben. For at denne beslutning skal være gyldig kræves, at mere ende halvdelen af samtlige
bestyrelsesmedlemmer stemmer for karantæne.
Medlemmet skal have adgang til at udtale sig overfor bestyrelsen, inden afstemning finder sted. Denne afgørelse kan indbringes for distriktets forretningsudvalg
inden 8 dage. Forretningsudvalgets afgørelse er inappelabel.


§6, stk. b
I særlige tilfælde kan bestyrelsen indstille til generalforsamlingen, at et medlem udelukkes fra klubben i et nærmere angivet tidsrum over 2
måneder. På generalforsamlingen afgøres sagen ved skriftlig afstemning, og for vedtagelse kræves et flertal på 2/3 af de afgivne stemmer (blanke
stemmer tæller som afgivne).
Medlemmet har krav på at være til stede og forsvare sig. Generalforsamlingens bestemmelse om udelukkelse kan
af medlemmet indbringes for Dansk Ride Forbunds Ordens- og Amatørudvalg inden 4 uger.


§6, stk. c
I det stk. 6b omhandlende kan generalforsamlingen ligeledes ved skriftlig afstemning, og med et flertal på 2/3 af de afgivne stemmer, afgøre om
sagen via hovedbestyrelsen indbringes for Dansk Ride Forbunds Ordensog Amatørudvalg til afgørelse af, om der tillige skal ske udelukkelse fra
andre rideklubber eller evt. indstilles til Dansk Idræts Forbund, at vedkommende udelukkes fra andre specialforbund under Dansk Idræts Forbund (eksklusion)


§7
Medlemskontingent for næstfølgende år fastsættes af bestyrelsen for 1 år ad gangen og forelægges den ordinære generalforsamling til endelig
godkendelse. For aktive medlemmer opkræves medlemskontingent halvårligt forud og er forfalden til betaling den 1. januar og den 1. juli.
For passive medlemmer opkræves medlemskontingent forud 1 gang årligt og er forfalden til betaling den 1. januar. Er kontingentet ikke betalt
senest 3 måneder efter forfaldsdag, kan medlemmets rettigheder ophøre og vedkommende kan kun optages på mod betaling af restance samt
kontingentpåløb, indtil lovlig udmeldelse har fundet sted. Forfalden kontingent skal betales uanset ophør af medlems rettigheder.
Bestyrelsen kan slette et medlem der ikke har betalt kontingent rettidigt, og som heller ikke har betalt senest 14 dage efter at have modtaget krav
herom. Bestyrelsen er bemyndiget til at ændre på alle øvrige kontingentsatser, men med ansvar overfor generalforsamlingen.


§8, stk. a
Klubbens anliggender varetages af en bestyrelse på mindst 5 medlemmer, der alle skal være fyldt 18 år. På generalforsamlingen
vælges formanden direkte, og derefter vælges den øvrige bestyrelse, samt 2 suppleanter. Bestyrelsen konstituerer sig selv med næstformand,
kasserer og sekretær. Juniorerne alene vælger 4 juniorrepræsentanter, samt 2 suppleanter.
De valgte juniorrepræsentanter må ikke være fyldt eller fylde 21 år i det år de vælges. Der afgår hvert år 2 (lige år) og 3
(ulige år) bestyrelsesmedlemmer og 2 juniorrepræsentanter, første gang efter lodtrækning. I tilfælde af vakance for formand eller andet
bestyrelsesmedlem indtræder en af suppleanterne i bestyrelsen. Såfremt suppleanternes pladser er vakante, supplerer bestyrelsen sig selv indtil
næste generalforsamling. Efter indtrædning eller supplering konstituerer bestyrelsen sig på ny. Bestyrelsen nedsætter efter behov et antal
primære udvalg med at bestyrelsesmedlem som formand. Genvalg kan finde sted.


§8, stk. b
Dersom klubben ønsker at modtage tilskud fra offentlige myndigheder, jf. Folkeoplysningsloven eller kommunale særordninger, bør følgende
gruppe af mennesker ikke indvælges i klubbens bestyrelse: Ejere og forpagtere (samt disses ægtefæller, eller samlever) af det ridecenter
hvor klubben holder til, såfremt der er et lejeforhold mellem ejer/forpagter og klub. Bestyrelsesmedlemmer for en ejerinstitution, hvor
klubben holder til, såfremt der er et lejeforhold mellem institutionen og klubben. Ansatte på etablissementet og/eller andre klubansatte. I
tvivlstilfælde bør den tilskudsgivende myndighed spørges før indvælgelse. Hvert udvalgt arbejdsområde, ansvar og beføjelser skal
præciseres i en til hvert udvalg hørende funktionsbeskrivelse.


§9
Bestyrelsesmøder afholdes mindst 4 gange årligt, men i øvrigt efter behov eller på forlangende af mindst 3 bestyrelsesmedlemmer.
Bestyrelsen indkaldes normalt skriftligt med 8 dages varsel med minimum følgende dagsorden:
* Godkendelse af sidste mødes referat
* Meddelelser fra formanden
* Rapport fra udvalgene
* Evt.
Alle bestyrelsesbeslutninger tages ved simpelt flertal, se do §6, stk. a.
Står stemmerne lige er formandens stemme afgørende og i dennes fravær næstformandens.
For at gyldig bestyrelsesbeslutning kan tages, må mindst 2/3 af bestyrelsen være til stede og deltage i afstemningen.
Næstformanden træder i formandens fravær i dennes sted. Sekretæren fører protokol over forhandlingerne på bestyrelsesmøderne og et
beslutningsreferat udskrives ved det enkelte mødes afslutning. Ved møder med enkeltpersoner eller myndigheder m.m. underskrives
protokollen af bestyrelsen på førstkommende bestyrelsesmøde.


§10
Foreningen tegnes af 2 bestyrelsesmedlemmer i forening, hvoraf det ene skal være formanden eller næstformanden.
Ved køb, salg eller pantsætning af fast ejendom tegnes foreningen af den samlede bestyrelse.

§11
Generalforsamlingen er klubbens øverste myndighed og indkaldes af bestyrelsen. Den ordinære generalforsamling afholdes i februar måned.
Forslag der ønskes behandlet på generalforsamlingen skal være bestyrelsen i hænde senest 8 dage før generalforsamlingen.
Tiden og stedet for generalforsamlingen skal, tillige med dagsorden og de af bestyrelsen fremsatte forslag og indkomne forslag, offentliggøres på
Nejst Rideklub´s hjemmeside www.nejstrideclub.dk med mindst 14 dages
varsel.
edlemmer over 18 år har stemmeret og er valgbare til bestyrelsen, hvis de har betalt kontingent og har været medlem af
klubben i mindst 3 måneder. Dagsordenen skal som minimum indeholde flg. punkter, der refererer til §8:
1 Valg af dirigent
2 Bestyrelsen aflægger beretning
3 Det reviderede regnskab forlægges til godkendelse
4 Fastsættelse af kontingent
5 Behandling af indkomne forslag
6 Valg af formand
7 Valg af øvrige bestyrelsesmedlemmer
8 Valg af suppleanter til bestyrelsen
9 Valg af juniorrepræsentanter og juniorsuppleanter
10 Valg af 2 revisorer og 1 revisorsuppleant
11 Eventuelt

Køb og salg af fast ejendom kan alene ske ved en generalforsamlingsbeslutning. På generalforsamlingen vælges personer
med almindeligt flertal. Øvrige beslutninger ved simpelt flertal – se dog §12 og §15. Afstemningen foregår ved håndsoprækning med mindre
bestyrelsen eller mindst 2 medlemmer kræver skriftlig afstemning – se dog §6 stk. b og §6 stk. c. Står stemmerne lige er forslaget forkastet.
Der kan ikke stemmes ved fuldmagt.


§12
Til forandring af lovene kræves en majoritet på 2/3 af de afgivne stemmer.
Enhver ændring af lovene skal indberettes til Dansk Ride Forbund til godkendelse.

§13
Regnskabet går fra 1. januar til 31. december. Regnskabet forelægges til den ordinære generalforsamling til godkendelse efter revision af 2 på
ordinære generalforsamling – for 1 år ad gangen valgte revisorer. Det reviderede regnskab skal foreligge senest 8 dage før
generalforsamlingens afholdelse og skal senest på generalforsamlingen uddeles til medlemmerne tillige med budget for det kommende år.


§14
Ekstraordinær generalforsamling indkaldes af bestyrelsen, når denne anser det for nødvendigt, eller når mindst 20 % af de stemmeberettigede
medlemmer indgiver begæring herom med grund(e) og dagsorden. Der regnes med det senest opgivne medlemstal til Dansk Ride Forbund ved
beregningen. I sidste tilfælde skal den ekstraordinære generalforsamling finde sted 3 uger efter begæringens modtagelse.
Tid og sted for ekstraordinær generalforsamling offentliggøres på Nejst Rideclubs hjemmeside www.nejstrideclub.minisite.dk med mindst 8 dages varsel.


§15
Klubbens opløsning kan kun finde sted, når beslutningen herom vedtages på 2 efter hinanden følgende generalforsamlinger, der afholdes med
mindst 14 dages mellemrum. Ved den første af disse generalforsamlinger skal beslutning om opløsning vedtages med mindst ¾ af de afgivne
stemmer. Ved anden generalforsamling kan opløsning vedtages ved simpelt flertal. Eventuelt overskud indsættes på en spærret konto i et
pengeinstitut under administration af Idrætssamvirket i 5 år, i hvilket tidsrum det er til rådighed for en evt. nystartet rideklub. Efter 5 års forløb
overføres midlerne til en fond for idrætten i Brønderslev.
Således vedtaget på ordinær generalforsamling, den 15. februar 2010.

Peder Dahl, dirigent
Stella T. Larsen, formand
Jeanette Hansen, næstformand
Claus Lund, sekretær
Bente Østergaard,kasserer
Rudi Hierzmann, best.medlem

 
Nejst rideklub | nejstrideclub@gmail.com | Tlf.: